ماجرای سید ابراهیم المجاب که به جدش امام حسین سلام کردوپاسخ دریافت کرد

روایت شده پس از شهادت امام موسى بن جعفر علیه السلام ، تعدی دستهای خبیث در جهت ایذاء و قتل

ادامه