معارف

برکات دنیوی و اخروی دختران

در دینی که به فرزند، به مثابه گلی از گل های بهشت و رائحه بهشتی می نگرد، فرزند بسیار مورد تکریم است. اما فرزند دختر به علت لطافت جسمی و روحی خاصی که خداوند در او قرار داده است

در دینی که به فرزند، به مثابه گلی از گل های بهشت و رائحه بهشتی می نگرد، فرزند بسیار مورد تکریم است. اما فرزند دختر به علت لطافت جسمی و روحی خاصی که خداوند در او قرار داده است،‌ از نگاه اسلامی دارای تربیت ویژه و حقوق ویژه ای می باشد که در این وجیزه سعی بر مطرح کردن عده ای از آن نگاه ویژه اسلام به موضوع فرزندان دختر شده است.

آثار و برکات و ثمرات دنیوی دختر داشتن

پیامبر اکرم(ص) فرمود: دختران مایه برکت هستند. (۱)
پیامبر اکرم(ص) فرمود: شخصی که دارای یک فرزند دختر باشد خدای متعال کمک کار و معین او بوده و برکت و مغفرتش را شامل حال او خواهد ساخت. (۲)
پیامبر اکرم(ص) فرمود: در هر روز دوازده برکت و رحمت الهی بر خانه ای که در آن دختران زندگی می کنند نازل می گردد و آن منزل مورد زیارت و دیدار ملائکه قرار می گیرد و آن ملائکه برای پدر آن دختران -در هر روز و شب-ثواب عبادت یک سال را در نامه عمل او می نویسد. (۳)

باقیات صالحات

پیامبر اکرم(ص) درباره دختران فرمود: آنها باقیات و صالحات بشمار می آیند. (۴)

بشارت

پیامبر اکرم(ص) درباره دختران فرمود: آنها مایه بشارت هستند. (۵)

برتر بودن از هزار حج و هزار جهاد و هزار قربانی و هزار ضیافت

پیامبر اکرم(ص) فرمود: شخصی که دارای یک فرزند دختر باشد،این دختر برای او بهتر است از هزار حج و بهتر است از هزار جهاد در راه خدا، و بهتر است از قربانی هزار شتر، و بهتر است از هزار مهمانی دادن. (۶)

برداشته شدن مسئولیت جهاد و تکالیف سخت از دوش پدری که دارای سه دختر می باشد.

پیامبر اکرم(ص) فرمود: شخصی که دارای سه دختر باشد، مسؤولیت جهاد و تکالیف سنگین و شاق از دوش او برداشته می شود. (۷)

بهترین فرزندان

پیامبر اکرم(ص) فرمود: بهترین فرزندان شما دختران هستند. (۸)

پرستاری

پیامبر اکرم(ص) فرمود: دختران، فرزندان خوب و نیکویی هستند، زیرا آنها مایه خوشی و انس هستند و از شما پرستاری می کنند. (۹)

دیدار ملائکه – نزول ملائکه

پیامبر اکرم(ص) فرمود: در هر روز دوازه برکت و رحمت الهی بر خانه ای که در آن دختران زندگی می کنند نازل می گردد و آن منزل مورد زیارت و دیدار ملائکه قرار می گیرد. و آن ملائکه برای پدر آن دختران -در هر روز و شب-ثواب عبادت یک سال را در نامه اعمال او می نویسند.
امام صادق(ع) فرمود: هنگامی که شخصی دارای فرزند دختر می گردد خدای عز و جل فرشته ای را به سوی آن دختر نازل می فرماید و آن فرشته بال خود را بر سر و سینه آن دختر می کشد و می گوید: این مخلوق ظریف و نازک است و شخصی که برای او انفاق کند خدای متعال -تا روز قیامت-کمک حال او خواهد بود. (۱۰)

رأفت الهی

پیامبر اکرم(ص) فرمود: بدرستیکه رأفت و مهربانی خدای عز و جل نسبت به دختران بیشتر از پسران می باشد. (۱۱)

رحمت الهی

پیامبر اکرم(ص) فرمود: مردی که دارای فرزند دختر می باشد مورد رحمت الهی قرار دارد. (۱۲)
پیامبر اکرم(ص) فرمود: در هر روز دوازده برکت و رحمت الهی بر خانه ای در آن دختران زندگی می کنند نازل می گردد. و آن منزل مورد زیارت و دیدار ملائکه قرار می گیرد و آن ملائکه برای پدر آن دختران -در هر روز و شب-ثواب عبادت یک سال را در نامه عمل او می نویسند. (۱۳)

کمک الهی

پیامبر اکرم(ص) فرمود: شخصی که دارای یک فرزند دختر باشد خدای متعال کمک کار و معین او بوده و برکت و مغفترش را شامل او خواهد ساخت. (۱۴)

گل خوشبو

هنگامی که تولد حضرت فاطمه زهرا(ع) را به پیامبر پیامبر اکرم(ص) بشارت دادند پیامبراکرم(ص) در چهره اصحاب خود نشانه کراهت را مشاهده کردند. در این هنگام پیامبر(ص) رو به آنها کرده و آنها را مورد سرزنش قرار داده و فرمود: چرا از این امر کراهت دارید؟!
او گلی است که من بوی آن را استشمام می کنم و رزق و روزی او نیز بر خدای عز و جل می باشد. (۱۵)
پیامبراکرم(ص) در وصف دختران فرمود: آنها گل خوشبو هستند. (۱۶)
پیامبراکرم(ص) به مردی که صاحب فرزند دختری شد فرمود: او گلی است که تو بوی آن را استشمام می کنی. (۱۷)

معافیت از عوارض و مالیات

پیامبراکرم(ص) به این مضمون فرمود: شخصی که دارای سه دختر -یا سه خواهر-باشد تکلیف جهاد از دوش او برداشته می گردد و او از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. (۱۸)

مونس بودن

پیامبر اکرم(ص) در وصف دختران فرمود: آنها مایه انس می باشند. (۱۹)

نوحه گری بر پدر

امام صادق(ع) فرمود: حضرت ابراهیم خلیل الرحمن(ع) از خدای عز و جل درخواست نمود تا به او دختری کرامت فرماید. تا آن دختر بعد از مرگ او برایش گریه کند. (۲۰)

مسؤولیت افراد جامعه و دولتمردان در قبال خانواده های دختردار

پیامبراکرم(ص) فرمود: ای مردم شخصی را که دارای سه دختر است یاری و کمک کنید. و به او قرض بدهید و او را مورد لطف و مرحمت خود را قرار دهید. (۲۱)
پیامبراکرم(ص) در مورد شخصی که دارای چهار دختر می باشد فرمود:
-ای مردم -او را یاری نمایید.
-ای مردم -به او قرض دهید.
-ای مردم -به او رحم و مهربانی کنید. (۲۲)

آثار و برکات و ثمرات اخروی دختر داشتن

آمرزش الهی

پیامبر اکرم(ص) فرمود: شخصی که دارای یک فرزند دختر باشد خدای متعال کمک کار و معین او بوده و مغفرتش را شامل او خواهد ساخت. (۲۳)

اجر و ثواب

امام صادق(ع) فرمود: دختران به منزله حسنات می باشند و خدای متعال در برابر حسنات اجر و ثواب عنایت می فرماید. (۲۴)

امان از آتش جهنم

پیامبر اکرم(ص) فرمود: شخصی که دارای فرزندان دختر می باشد و به آنها نیکی نماید. از گزند آتش جهنم در امان خواهد بود. (۲۵)
پیامبراکرم(ص) فرمود: شخصی که یک فرزند دختر داشته باشد و آن دختر را به نیکی تربیت نموده و به نیکی آموزش دهد و از نعمتهایی که خداوند به او کرامت فرموده بر آن دختر ارزانی دارد. این کار موجب دوری او از آتش شده و به منزله سپری از عذاب جهنم است. (۲۶)
پیامبراکرم(ص) فرمود: دختر نیکو فرزندی است هر شخصی که دارای یک فرزند دختر باشد، آن دختر باعث می گردد تا او از آتش جهنم در امان باشد. (۲۷)
امام صادق(ع) فرمود: شخصی که نیازهای معیشتی دو دختر -یا دو خواهر یا دو عمه و یا دو خاله-را تأمین نماید. این کار باعث دوری او از آتش جهنم می گردد. (۲۸)
پیامبراکرم(ص) فرمود: شخصی که دارای دو فرزند دختر می باشد، آن دو دختر باعث دوری او از آتش جهنم می گردند. (۲۹)
پیامبراکرم(ص) فرمود: شخصی که دارای سه فرزند دختر باشد و بر مشکلات و سختیهای آنها صبر نماید، آن دختران باعث می گردند تا او از آتش جهنم در امان باشد. (۳۰)

بهشتی شدن

پیامبراکرم(ص) فرمود: شخصی که دارای فرزند دختر می باشد و به آن دختر آزار نرسانده و او را مورد توهین قرار نداده و فرزند پسرش را بر او ترجیح ندهد، خدای متعال چنین شخصی را وارد بهشت می نماید. (۳۱)
پیامبر اکرم(ص) فرمود: شخصی که دارای دو فرزند دختر می باشد، بواسطه آن دو دختر وارد بهشت می گردد. (۳۲)
پیامبراکرم(ص) فرمود: شخصی که نیازهای معیشتی سه دختر -یا سه خواهر-را تأمین نماید. بهشت بر او واجب می گردد.
مردم از حضرت(ص) سؤال کردند: اگر دو نفر باشند هم همین ثواب را خواهد داشت؟
حضرت(ص) فرمود: اگر دو نفر هم باشند همینطور است.
مردم بار دیگر از حضرت(ص) سؤال کردند: ‌اگر یک نفر هم باشد چطور؟
حضرت(ص) فرمودند: حتی اگر یک نفر هم باشد. (۳۳)
پیامبراکرم(ص) فرمود: شخصی که نیازهای معیشتی دختر مسلمانی را تأمین نماید. بهشت ارزانی او می گردد. (۳۴)
پیامبراکرم(ص) فرمود: شخصی که نیازهای معیشتی سه دختر را تأمین کند خدای متعال سه باغ از باغهای بهشتی را به او کرامت خواهد نمود که هر باغ آن. از دنیا و مافیها وسیعتر است. (۳۵)

همنشینی با پیامبر اکرم(ص) در بهشت

پیامبراکرم(ص) فرمود: شخصی که نیازهای معیشتی دو دختر یا سه دختر را تأمین کند همراه من در بهشت خواهد بود. (۳۶)
پیامبراکرم(ص) فرمود: شخصی که دارای دو دختر یا دو خواهر باشد و به آنها نیکی کند. نزدیک بودن جای او -در بهشت-با جایگاه من. مانند نزدیکی دو انگشت سبابه و وسط خواهد بود. (۳۷)
پیامبراکرم(ص) فرمود: شخصی که نیازهای معیشتی یک یا دو دختر را تأمین نماید. جایگاه او -در روز قیامت-در کنار من خواهد بود. (۳۸)
پیامبراکرم(ص) فرمود: شخصی که نیازهای معیشتی دو دختر را تأمین نماید همراه من وارد بهشت خواهد شد. (۳۹)
پیامبراکرم(ص) در حالی که انگشت سبابه و وسط را نشان مردم می داد فرمود: شخصی که سه دختر -یا سه خواهر-را اداره نماید و نیازهای آنان را تأمین کند. همجواری او با من در -در بهشت-مانند همجواری این دو انگشت خواهد بود.
آنگاه حضرت (ص) دو انگشت سبابه و وسط خود را نشان مردم دادند.
مردم به پیامبر(ص) گفتند: اگر آنها دو نفر باشند چطور؟
پیامبراکرم(ص) فرمود: اگرچه دو نفر باشند.
به پیامبر(ص) گفته شد: اگر یک نفر باشد چطور؟
پیامبراکرم(ص) فرمود: اگرچه یک نفر باشد. (۴۰)

پی نوشت ها :

۱-قال رسول الله(ص) : البنات مبارکات (مستدرک الوسائل ج ۱۵ ص ۱۱۵) .
۲-قال رسول الله(ص) : من کانت له ابنه، فـ الله فی عونه و نصرته و برکته و مغفرته (مستدرک الوسائل ج ۱۵ ص ۱۱۵) .
۳-قال رسول الله(ص) : ‌ما من بیت فیه البنات إلا نزلت کل یوم علیه اثنتا عشره برکه و رحمه من السماء. و لا تنقطع زیاره الملائکه من ذلک البیت.
یکتبون لأبیهم -کل یوم و لیله-عباده سنه (جامع الأخبار ص ۲۸۵ الفصل ۶۲ تحقیق و نشر مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث(ع) تحت إشراف سماحه العلامه حجه الإسلام و المسلمین الحاج السید جواد الحسینی الشهرستانی -دامت برکاته-) .
۴-قال رسول الله(ص) : البنات مبارکات. . . و هن الباقیات الصالحات (مستدرک الوسائل ج ۱۵ ص ۱۱۵) .
۵-قال رسول الله(ص) : البنات مبارکات، محببات. . . مبشرات (المستدرک ج ۱۵ ص ۱۱۵) .
۶-قال رسول الله(ص) : من کانت له ابنه واحده کانت له خیراً من ألف حجه.
و ألف غزوه،‌ و ألف بدنه،‌ و ألف ضیافه (مستدرک الوسائل ج ۱۵ ص ۱۱۵) .
۷-قال رسول الله(ص) : من کان له ثلاث بنات وضع عنه الجهاد.
و کل مکروه. . (ثواب الأعمال ص ۲۴۰) .
(راجع: الکافی ج ۶ ص۶ و من لا یحضره الفقیه ج ۳ ص ۳۱۰ و مکارم الاخلاق ج ۱ ص ۴۷۳ و عووالی اللائی ج ۳ ص ۲۹۴) .
۸-قال رسول الله(ص) : خیر أولادکم البنات (مکارم الاخلاق ج ۱ ص ۴۷۳) .
۹-قال (ص) : نعم الوالد البنات ملطفات مؤنسات ممرضات مبدیات (المستدرک ج ۱۵ ص ۱۱۵) .
۱۰-قال الامام صادق(ع) : إذا أصاب الرجل ابنه بعث الله عز و جل إلیها ملکاً. فأمر جناحه علی رأسها و صدرها. و قال: ضعیفه. خلقت من ضعف.
المنفق علیها معان (إلی یوم القیامه) _(ثواب الاعمال ص ۲۴۰ و من لا یحضره الفقیه ج ۳ ص ۳۱۱) . _ما بین القوسین لم یذکر فی من لا یحضره الفقیه.
۱۱-قال رسول الله(ص) : إن الله تبارک و تعالی علی الاناث أرأف منه علی الذکور. . . (الکافی ج ۶ ص ۶) .
۱۲-قال رسول الله(ص) : ‌رحم الله أبا البنات (مستدرک الوسائل ج ۱۵ ص ۱۱۵٫
۱۳-برای اطلاع از متن این حدیث شریف به صفحه ۲۱ مراجعه فرمائید.
۱۴-قال رسول الله(ص) : من کانت له ابنه. فـ الله فی عونه و نصرته و برکته و مغفرته (مستدرک الوسائل ج ۱۵ ص ۱۱۵) .
۱۵-عن البرقی رفعه قال: بشر النبی(ص) بفاطمه(ع) . فنظر فی وجوه أصحابه.
فـ‌رأی الکراهه فیهم.
فقال(ص) : ما لکم؟ ریحانه. اشمها. و رزقها علی الله عز و جل (ثواب الاعمال ص ۲۳۹) .
(راجع: من لا یحضره الفقیه ج ۳ ص ۳۱۰ و مکارم الاخلاق ج ۱ ص ۴۷۱) .
۱۶-قال أمیرالمؤنین(ع) : کان رسول الله(ص) إذا بشر بجاریه قال: ریحانه.
و رزقها علی الله عز و جل (الجعفریات ص ۳۱۳ والنوادر للسید فضل الله الراوندی -علیه الرحمه-ص ۹۶) .
۱۷-عن حمزه بن حمران عن أبی عبدالله(ع) قال: أتی رجل النبی(ص) و عنده رجل.
فأخبره بمولود له. فتغیر لون الرجل. فقال له النبی(ص) : ما لک؟
قال: خیر.
قال (ص) : قل.
قال: خرجت و المرأه تمخض. فاخبرت أنها ولدت جاریه.
فقال له النبی(ص) : الارض تقلها و السماء تظلها و الله یرزقها.
و هی الریحانه تشمها. . . (ثواب الاعمال ص ۲۴۰) .
(راجع: ‌الکافی ج ۶ ص ۵ و من لایحضره الفقیه ج ۳ ص ۳۱۰ و مکارم الاخلاق ج ۱ ص ۴۷۲) .
۱۸-قال رسول الله(ص) : نعم الولد. البنات المخدرات.
من کانت عنده واحده جعلها الله له -ستراً من النار.
و من کانت عنده إثنان. أدخله الله بهما الجنه.
و _من کانت له ثلاث -أو مثلهن من الأخوات -و ضع عنه الجهاد و الصدقه (روضه الواعظین ج ۳ ص ۲۴۶ و مکارم الاخلاق ج ۱ ص ۴۷۲) .
-فی مکارم الاخلاق: ستراً له. _فی مکارم الاخلاق: و إن کن ثلاثاً أو مثلهن.
۱۹-قال رسول الله(ص) : نعم الولد. البنات.
ملطفات مجهزات _مؤنسات. مبارکات. مفلیات (الکافی ج ۶ ص ۵) .
(راجع: النوادر للسید فضل الله الراوندی -علیه رحمه-ص ۹۶) .
_فی النوادر: مجهدات.
قال رسول الله(ص) : لا تکرهوا البنات. فإنهن المؤنسات. الغالیات (میزان الحکمه ج ۱۱ ص ۴۸۸۱ نقله عن کنز العمال) .
۲۰-عن أبی عبدالله(ص) : إن [أبی]إبراهیم(ع) سأل ربه أن یرزقه ابنه تبکیه.
و تندبه بعد موته (الکافی ج ۶ ص ۵) .
قال الامام الصادق(ع) : إن إبراهیم خلیل الرحمان سأل ربه أن یرزقه ابنه تبکیه -بعد موته-(تهذیب الاحکام ج ۱ ص ۴۹۳-۴۹۴ الباب ۲۳) .
قال رسول الله(ص) : نعم الولد البنات.
ملطفات. مجهزات. مؤنسات. باکیات. مبارکات (مستدرک الوسائل ج ۱۵ ص ۱۱۵) .
۲۱-قال رسول الله(ص) : من کانت له ثلاث بنات. فأعینوه.
و اقرضوه وارحموه (مستدرک الوسائل: ج ۱۵ ص ۱۱۵) .
۲۲-قال رسول الله(ص) : . . . من کانت له اربع بنات. ف -یا عبادالله-أعینوه.
-یا عبادالله-أقرضوه -یا عبادالله -ارحموه (ثواب الأعمال ص ۲۴۰) .
(راجع: من لایحضره الفقیه ج ۳ ص ۳۱۰ و الکافی ج ۶ ص ۶ و عوالی اللئالی ج ۳ ص ۲۹۴ و مکارم الاخلاق ج ۱ ص ۲۷۴) .
این حدیث شریف بازگو کننده این حقیقت است که افراد جامعه و دولتمردان در قبال خانواده هایی که دارای دختر می باشند وظایف و مسؤولیت هائی دارند که لازم است به این وظایف عمل نمایند.
۲۳-قال رسول الله(ص) : من کانت له ابنه. فـ الله فی عونه و نصرته و برکته و مغفرته (مستدرک الوسائل ج ۱۵ ص ۱۱۵) .
۲۴-قال الامام صادق(ع) : البنون نعیم. و البنات حسنات.
والله یسأل عن النعیم. و یثیب علی الحسنات (الکافی ج ۶ ص ۷) .
قال الامام صادق(ع) : ‌البنات حسنات و البنون نعمه.
فإنما یثاب علی الحسنات. و یسئل عن النعمه (الکافی ج ۶ ص ۶) .
قال الامام الصادق(ع) : البنات حسنات. و البنون نعمه.
والحسنات یثاب علیها. و النعمه یسئل عنها (من لا یحضره الفیقه ج ۳ ص ۳۱۰ و مکارم الأخلاق ج ۱ ص ۴۷۱ و ثواب الاعمال ص ۲۳۹) .
قال الأمام صادق(ع) : البنات حسنات. و البنون نعم.
فالحسنات تثاب علیهن.
والنعمه تسأل عنها (تحف العقول ص ۳۸۲) .
قال الامام الصادق(ع) : البنات حسنات. البنون نعم.
و الحسنات یثاب علیها. والنعم مسؤول عنها (کشف الغمه ج ۳ ص ۲۴۲ تحقیق و نشر المجمع العالمی لأهل البیت(ع) تحت إشراف سماحه العلامه حجه الاسلام والمسلمین الحاج الشیخ محمد حسن الأختری -دامت برکاته-) .
۲۵-قال رسول الله(ص) : من ابتلی بشیء من هذه البنات. فأحسن إلیهن. کن له ستراً من النار (عوالی اللئالی ج ۱ ص ۲۵۴ و مستدرک الوسائل ج ۱۵ ص ۱۱۸) .
۲۶-(قال رسول الله(ص) ) : من کانت له ابنه. فأدبها و أحسن أدبها. و علمها. فأحسن تعلیمها فأوسع علیها. من نعم الله التی أسبغ علیه. کانت له منعه و ستراً من النار (میزان الحکمه ج ۱۱ ص ۴۸۸۱ نقله عن کنز العمال) .
۲۷-قال رسول الله(ص) : نعم الولد. البنات المخدرات.
من کانت عنده واحده. جعلها الله له _ستراً من النار. . . (روضه الواعظین ج ۲ ص ۲۴۶ و مکارم الاخلاق ج ۱ ص ۴۷۳) . _فی مکارم الاخلاق: ستراً له.
۲۸-قال الامام صادق(ع) : من عال ابنتین -أو اختین أو عمیتین أو خالتین-حجبتاه من النار (من لا یحضره الفقیه ج ۳ ص ۳۱۱ و الخصال ص ۳۷) .
۲۹-قال رسول الله(ص) : من ابتلی _بهذه البنات بإثنتین کن له براءه من النار (مستدرک الوسائل ج ۱۵ ص ۱۱۶) . _أی: صار مورداً للامتحان الالهی عز و جل.
۳۰-قال رسول الله(ص) : من کن له ثلاث بنات فصبر علی الاوائهن و ضرائهن و سرائهن.
کن له حجاباً _یوم القیامه (الخصال ص ۱۷۴) . _أی: ستراً من النار.
۳۱-قال رسول الله(ص) : من کان له انثی. فلم یبدها_. و لم یهنها. و لم یؤثر ولده علیها.
أدخله الله الجنه (عوالی اللئالی ج ۱ ص ۱۸۱ و مستدرک الوسائل ج ۱۵ ص ۱۱۸) .
_هکذا فی المصدرین. و الظاهر: فمل یؤذها.
۳۲-(قال رسول الله(ص) ) : نعم الولد. البنات المخدرات. . .
من کانت عنده اثنتنان. أدخله الله بهما الجنه. . . (روضه‌ الواعظین ج ۲ ص ۲۴۶ و مکارم الأخلاق ج ۱ ص ۴۷۲) .
قال رسول الله(ص) : البنات. محنه. و البنون نعمه.
و الله تعالی یعطی الجنه بالمحنه لا بالنعمه. . . (جامع الاخبار ص ۲۸۴ الفصل ۶۲) .
۳۳-قال رسول الله(ص) : من عال ثلاث بنات -أو ثلاث أخوات-. و جبت له الجنه.
قیل: -یا رسول الله -و اثنتین؟
قال(ص) : واثنتین.
قیل: -یا رسول الله-و واحده؟
قال (ص) : و واحده (الکافی ج ۶ ص ۶ و من لا یحضره الفقیه ج ۳ ص ۳۱۱ و عوالی اللئالی ج ۳ ص ۲۹۴ و مکارم الاخلاق ج ۱ ص ۴۷۳ و عده الداعی ص ۹۰) .
۳۴-قال رسول الله(ص) : من عال بنتاً -من المسلمین-فله الجنه (عوالی اللئالی ج ۳ ص ۲۹۴) .
۳۵-قال رسول الله(ص) : من عال ثلاث بنات یعطی ثلاث روضات من ریاض الجنه.
کل روضه أوسع من الدنیا و ما فیها (مستدرک الوسائل ج ۱۵ ص ۱۱۵)
۳۶-قال رسول الله(ص) : من عال ابنتین أو ثلاثاً کان معی فی الجنه (مستدرک الوسائل ج ۱۵ ص ۱۱۵) .
۳۷-قال رسول الله(ص) : من کان له اختان أو بنتان. فأحسن إلیهما. کنت أنا و هو فی الجنه کـ هاتین.
و اشار (ص) بإصبعیه: السبابه و الوسطی (عوالی اللئالی ج ۱ ص ۲۵۳ و مستدرک الوسائل ج ۱۵ ص ۱۱۸) .
۳۸-قال رسول الله(ص) : من عال واحده أو اثنتین من البنات. جاء معی یوم القیامه کـ هاتین.
و ضم (ص) اصبعیه (مستدرک الوسائل ج ۱۵ ص ۱۱۶) .
۳۹-قال رسول الله(ص) : أیما رجل عال جاریتین -حتی تدرکا-دخلت أنا و هو فی الجنه کـ هاتین.
و أشار(ص) بالسبابه و الوسطی (جامع الأخبار ص ۲۸۵) .
۴۰-قال رسول الله(ص) : ‌من عال ثالث بنات -أو ثلاث أخوات-کنت أنا و هو -فی الجنه-کـ هاتین.
و شبک (ص) بین اصبعیه -السبابه و الوسطی-.
فقیل: -یا رسول الله-و اثنتین؟
قال(ص) : و اثنتین.
فقیل: و واحده؟
قال(ص) : و واحده (عوالی اللئالی ج ۳ ص ۲۸۴) .

منبع: ناجی جزایری، سید هاشم، پدران و مادران رحمت شده و پدران و مادران نفرین شده

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا