تاریخچه اداره برق اشکذر و زارچ در مصاحبه با اولین رئیس اداره آن

محمود صادق منش (حسن آبادی)، اولین رئیس اداره برق اشکذر در مصاحبه با خبرنگار اشکذر خبر به تاریخچه اداره برق

ادامه